bord2zonderborder.png

INSTRUCTIES

kalenderplaatje-2xzonderborder.png

FOR ENGLISH CHECK TEXT BELOW:

THUISBASIS VAN HET BORD

SOHO HOUSE, Spuistraat 210 (het oude Bungehuis).

Zorg dat onze host Soho House blij met ons zodat de actie door kan gaan en volg deze instructies dus zorgvuldig op als je op de Dam gaat staan.

Allereerst: wij zijn daar te gast met ons bord, hun leden hebben altijd voorrang bij de balie, wacht dus geduldig je beurt af.

 • Als je de eerste van de dag bent kun je je daar om 8.50 uur melden bij de balie, zij helpen je verder.

 • Als je opvolger onverhoopt niet komt opdagen, breng het bord dan naar Soho House. Laat het bord nooit alleen achter op de Dam! BELANGRIJK: als je aankomt bij Soho House: laat het bord even buiten staan en meld je binnen bij de balie. Zij wijzen je dan waar je het bord kunt neerzetten. Het bord terugbrengen inclusief e.v.t. wachten tot je bij Soho House aan de beurt bent kan even duren, dus zorg dat je altijd een kwartier uitlooptijd hebt na je shift.

 • Als je voorganger er niet is, dan heeft degene dáárvoor het bord weg gebracht naar Soho House. Meld je daar bij de balie, zij helpen je verder. Bedenk dat leden van Soho House altijd voorrang hebben.

 

LET OP: De constructie bestaat uit een bord met een korte stang eraan vast én een losse stang. Je kunt deze uit elkaar halen om het bord te vervoeren en weer in elkaar schuiven als je op de Dam staat. Het is een groot bord, maar niet zo zwaar.

NB We zijn bezig met het vervaardigen van een nieuw, handzamer en windbestendiger bord.

 

ALGEMENE INSTRUCTIES 

 • Kom op tijd!!!! Je wil niet dat je voorganger nodeloos op je wacht. Wees aardig voor degene die voor jou op de Dam staat.

 • Check de weersvoorspellingen en kleed je er naar (volle zon, kou, regen).

 • Was goed je handen voor je naar de Dam komt of trek handschoenen aan net voordat je arriveert. En neem de Covid-19 regels in acht. Check dus ook of een mondkapje verplicht is op de Dam op het moment dat jij er zal staan.

 • Zoek diegene met het bord waarop staat: ‘ZOLANG ER SYSTEMISCH RACISME IS, STAAT HIER IEMAND‘.

 • Neem het bord over van deze persoon.

 • Blijf een uur lang met het bord staan.

 • Je mag natuurlijk iemand meenemen, maar zorg dat diegene minimaal op 1,5 meter afstand staat en niet actief meedoet aan de actie.

 • Zorg dat er geen groepsvorming ontstaat, je mag met 1 persoon demonstreren zonder vergunning. Vanaf 2 personen vorm je een groep en is het op dit moment illegaal om op de Dam te demonstreren.

 • Politie en handhaving zijn volledig op de hoogte van de actie. Mocht je toch door hen worden aangesproken, leg de actie en dit demonstratierecht rustig uit.

 • De actie is uiteraard geweldloos.

 • In het uitzonderlijke geval dat je de actie moet afbreken, breng het bord dan eerst terug naar de thuisbasis van het bord (zie bovenaan mail).

 • Mocht het bord beschadigd raken, of er iets dringends zijn stuur dan even een mail naar zolanghetnodigis@gmail.com. Dit mailadres wordt altijd gelezen.

 

OPROEP: MAAK VOORAL FOTO'S DIE DE ACTIE IN BEELD BRENGEN EN DEEL DIE OP JE SOCIALS OM ANDEREN TE MOTIVEREN OM OOK MEE TE DOEN. Je hoeft niet herkenbaar in beeld, het gaat juist om de actie. Mail je foto's ook naar zolanghetnodigis@gmail.com, dan kunnen wij een collage maken van de vele mensen die al hebben meegedaan.

ENGLISH

HOME BASE OF THE SIGN:

SOHO HOUSE, Spuistraat 210 (former Bungehuis).

Please help the protest go on, by reading and following these instructions carefully so our host Soho is happy with us.

We are guests there, members of Soho House have priority at the frontdesk, so wait your turn patiently.

 • When you are the first of the day, go at 8.50 o'clock to Soho House and report to the frontdesk. They will help you get the sign.

 • When your successor unexpectedly not arrives, bring the sign to Soho house. Never leave the sign unattended at Dam Square! IMPORTANT: when you arrive at Soho House, leave the sign outside for a minute and report to the frontdesk. They will show you where to put the sign. Bringing back the sign including possible waiting till it’s your turn at the desk can take some time, so please make sure that you have some extra time in the case you have to bring back te sign in between shifts.

 • When your predecessor is not at Dam Square when you arrive, the person before thát person, brought the sign back to Soho House. Report to the frontdesk. Remember, members of Soho House have priority at the front desk.

 

NOTE: It is a sign with a small pole attached to it plús a separate pole, you can slide one pole into the other or take them apart to carry the sign.

The sign is large, but not very heavy.

NB We are in the process of making a new sign that is easier to handle and more windproof.

GENERAL INSTRUCTIONS

 • Be on time!!! You don't want your predecessor to be waiting for you, be nice to the one who is standing before you.

 • Check the weather forecast and dress accordingly (full sun, rain, cold).

 • Wash your hands before coming to Dam Square or put on gloves just before you arrive. Take the Covid-19 rules into consideration, so check if a mask is mandatory at Dam Square at the time you booked.

 • Go to the middle of the Dam square (Palace side).

 • Look for the person that holds the sign "AS LONG AS SYSTEMIC RACISM EXISTS, SOMEONE WILL STAND HERE” - take the sign from this person.

 • Hold up the sign up for one hour.

 • Make sure there is no group formation around you (2 persons is officially a group). Two or more people protesting at the Dam is currently illegal. So this wil endanger our action.

 • You can always take someone with you, but make sure that that person is keeping at least a 1.5 metre distance and is not actively participating in the protest.

 • Police and enforcement are fully informed about the action, but in case you are addressed by them, calmly explain the action and your right to demonstrate alone.

 • Of course our action is nonviolent.

 • In the exceptional case that you have to abort the action, bring the sign to its homebase (see above in this mail).

 • If the sign gets damaged or there is another urgent matter, send us an e-mail: zolanghetnodigis@gmail.com.

 

NOTE: PLEASE DO MAKE PICTURES THAT VISUALIZE THE ACTION, AND SHARE THEM ON YOUR SOCIALS TO MOTIVATE OTHERS TO PARTICIPATE AS WELL. You can be anonymous in the picture, it is foremost about the action. Please e-mail your pictures also to: zolanghetnodigis@gmail.com, then we can make a collage that shows the many people that participated.