bord2zonderborder.png
kalenderplaatje-2xzonderborder.png

(for English check text below)

Vanaf vrijdag 12 juni staat er iedere dag tussen 9u en 17u iemand op de Dam met het bord: ‘ZOLANG ER SYSTEMISCH RACISME IS, STAAT HIER IEMAND'.

We doen dit om het collectieve bewustzijn blijvend te vergroten dat dit ook in Nederland aan de orde van de dag is en dat dat MOET veranderen.

Deze actie duurt zolang het nodig is.
 

Aan jou de vraag om één uur met dit bord op de Dam te gaan staan.

Hier kun je jouw uur op de Dam inplannen (zie de agenda).

 

#ZOLANGHETNODIGIS

De moord op George Floyd heeft veel mensen geraakt en de wereldwijde demonstraties die daarop volgden hebben velen geïnspireerd. De strijd tegen racisme wordt breder gedragen dan ooit en het bewustzijn lijkt te groeien dat er ook in Nederland nog steeds veel ongelijkheid is tussen witte mensen en mensen van kleur. Veel mensen zijn in beweging gekomen, maar er heerst de angst dat de aandacht hiervoor weer verslapt en dat alles hetzelfde blijft.

 

Voor iedereen die zich afvraagt: “Wat kan ik concreet doen om een bijdrage te leveren aan het vergroten van het collectief bewustzijn over systemisch racisme?”

Dit.

Het gesprek over ongelijkheid op basis van huidskleur en afkomst mag niet meer stilvallen. 

Laten we ons openlijk blijven uitspreken tegen racisme, zolang het nodig is.

 

Belangrijk om te weten:

  • Éénpersoonsacties op de Dam zijn legaal, desalniettemin zijn gemeente en politie zijn op de hoogte gebracht.

  • Je mag natuurlijk iemand meenemen, maar zorg dat diegene minimaal op 1,5 meter afstand staat en niet actief meedoet aan de actie. Vanaf 2 personen vorm je namelijk officieel een groep en is het illegaal om op de Dam te demonstreren.

  • In de bevestigingsmail die je ontvangt staan verdere instructies.

  • Je naam wordt zichtbaar in de agenda, dus gebruik bij voorkeur alleen je voornaam.

  • Je mailgegevens zijn niet zichtbaar en worden nooit gedeeld met derden.

 

Er zijn maar 56 mensen per week nodig!

We laten dit doorgaan zolang het nodig is!

Laat deze fakkel niet doven: laat anderen weten dat je meedoet en enthousiasmeer hen om ook mee te doen!

 

HOE LANG IS HET NODIG?

Het ongemakkelijke gesprek dat volgt op de vraag: 
Is er nog systemisch racisme in Nederland? 
Is precies het gesprek dat deze actie blijvend aan de gang wil houden.

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn iedereen die niet willen leven in een land waar mensen geen gelijke kansen hebben enkel vanwege hun huidskleur en/of etniciteit.

Wij zijn iedereen die niet wil leven in een land waar systemisch racisme bestaat.

NB Mocht je meer betrokken willen zijn bij dit initiatief, mail ons dan op zolanghetnodigis@gmail.comWe zijn een poule aan het samenstellen van mensen die als vangnet willen dienen voor e.v.t. uitvallers.

ENGLISH

Every day from 9am-5pm from Friday 12th June, there will be someone on Dam Square with the sign: ‘AS LONG AS SYSTEMIC RACISM EXISTS, SOMEONE WILL STAND HERE’.

We’re doing this to remind everyone that racism is a serious issue in the Netherlands and it HAS to change.

This action will last as long as it takes.

 

We ask you to join and hold the sign for 1 hour.

You can sign up and schedule your hour (see schedule).

 

#ASLONGASITTAKES

The murder of George Floyd has touched a lot of people and the worldwide demonstrations that followed have inspired many. The fight against racism has a wider

impact than ever and it seems awareness is growing that also in the Netherlands there is still a lot of inequality between white people and people of color.

A lot of people are waking up, but there’s a fear that the issue will fade from the forefront of our minds over time and nothing will change.

 

For everybody that is asking themselves: “What can I do to contribute to the growing awareness of systemic racism?”

This.

We need to keep the conversation going about racism in our society. Let’s publicly address this issue, as long as it takes.

 

Important to know:

  • One person actions are legal, nevertheless municipality and police have been informed about the action.

  • You can always take someone with you, but make sure that that person is keeping at least a 1.5 metre distance and is not actively participating in the protest. Two or more people protesting at Dam Square is illegal.

  • After scheduling you’ll receive an email with instructions.

  • Your name is shown in a public schedule so only use your first name.

  • We will not show or share your email with anyone else.

 

We only need 56 people a week!

We will continue doing this as long as necessary!

Don't let this fire go out, let others know that you do this and enthuse them to join too!

HOW LONG DOES IT TAKE?

The uncomfortable conversation that follows the question: 

Is there still systemic racism in the Netherlands?

Is exactly the conversation that this action wants to keep going.

WHO ARE WE?

We are everyone that doesn't want to live in a country where people don't have equal opportunities only because of the color of their skin and/or their ethnicity. 

We are everyone that doesn't want to live in a country where there is systemic racism.

Note: If you want to be more involved in this initiative, please mail to zolanghetnodigis@gmail.com. We are putting together a pool of people who want to fill in for possible cancellations.